මෙටට්‍රේඩ 4 නියැලුම විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ [iPhone/ iPad/ iPod ටච්] iOS ජංගම උපාංග භාවිතා කරන පරිශීලකයන් හට වේ. මෙම නියැලුම ඕනෑම වේලාවක ඕනෑම තැනක සිට අන්තර්ජාලය මඟින් විදේශ විනිමය උපකරණ ගණුදෙණු හැක. iPhone/ iPad/ iPod ටච් සඳහා ඇති MT 4 වල සාර්ථක ජංගම වෙළඳාම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිභාන අතුරු මුහුණතක් හා මෙටට්‍රේඩ 4 කාර්යයන් සඳහා පුළුල් පරාසයක සහය දක්වයි.

ඇතුලත් විශේෂාංග :

 • සම්පූර්ණ ගිණුම් පාලනය ඔබ සතු වේ;
 • සැබෑ කාලය තුළ මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඇති මූල්‍ය උපකරණ;
 • විභාග වෙමින් නියෝග ඇතුළුව ඇති සම්පූර්ණ වෙළෙඳ නියෝග;
 • ප්‍රස්ථාර මඟින් සෘජුවම ගණුදෙණු;
 • වැඩිදියුණු කිරීම සහ අනුචලනය සමඟ ක්‍රියාකාරී තත්ය කාලීන ප්‍රස්ථාර;
 • වෙළෙඳ මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලියට අදාළ සියලුම ක්‍රියාත්මක වීම් සමඟ සහය දැක්වීම;
 • වෙළඳාමේ මට්ටම් හා කලාප ප්‍රස්ථාර මඟින් විදහා දක්වයි;
 • සම්පුර්ණ වෙළෙඳ ඉතිහාසය;
 • වඩාත් ජනප්‍රිය අය ඇතුළු තාක්ෂණික දර්ශක 30 ක් සහ දෝලක;
 • කාල රාමු 7ක් : M1, M5, M15, M30, H1, H4 සහ D1;
 • ප්‍රස්ථාර වර්ග 3 ක් : ස්ථම්භ, candlesticks සහ කඩ ඉරි;
 • පරිශීලක මිත්‍ර අතුරු මුහුණතක්;
 • "නොබැඳි ප්‍රකාරය [මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම, ප්‍රස්ථාර, වත්මන් වෙළෙඳ තනතුරු සහ සියලු ගනුදෙනු ඉතිහාසය];
 • ජාලය තුළ සුරක්ෂිත දත්ත සම්ප්‍රේෂණයක් ඇත;
 • අවම දත්ත භාවිතය.

NordFX MT4 iTrader නියැලුම බාගත කරන්න

iOS ජංගම උපාංග සඳහා ඇති මෙටට්‍රේඩ 4 නියැලුම (iPhone/ iPad/ iPod ටච්) ඇපල් වෙළෙඳසැල වෙතින් සෘජුවම බාගත කර ගත හැකි ය.
http://itunes.apple.com/app/metatrader-4/id496212596

පුහුණු වීම
ලබා ගන්න
වෙළෙඳපොළට නවක ද? "ආරම්භ කරන්න" යන කොටස භාවිතා කරන්න පුහුණු වීම ආරම්භ කරන්න
අපිව අනුගමනය කරන්න